Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією організації Vibronica Festival, далі по

тексту - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу дистанційним способом, тобто

через Інтернет-сайт, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію)

на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://vibronicafestival.com/ (далі -« Інтернет-сайт

»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом)

укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем

замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті

Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке

значення:

* «Ваучер» - організаційний внесок на події Продавця;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для

подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» - компанія, яка реалізує квитки, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених

нижче.

* «Замовлення» - вибір квитка, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і

проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця ваучер, а Покупець

зобов'язується оплатити і прийняти ваучер або товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж ваучерів та товарів в Інтернет-сайті, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем ваучера або товара в Інтернет-сайті;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-сайті;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-сайт;

- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на ваучера або товар, представлений на

Сайті Інтернет-сайту та наявний.

4.2. При відсутності ваучера або товар, Менеджер компанії зобов'язаний поставити

Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

Порядок оплати замовлення

Онлайн оплата

5.1. Оплата здійснюється через Інтернет-сайт в гривнях.

5.2. При ненадходженні коштів Інтернет Сайт залишає за собою право анулювати

замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка квитка, здійснюється за допомогою відправки квитка на електронну пошту.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі

порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення на Інтернет Сайті;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов

цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством

України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які

відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі

Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля

третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе

відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном

знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним

принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання

умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору

розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або

об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли

передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей

виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-сайт залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до

цього договору за умови попередньої публікації його на сайті

https://www.vibronicafestival.com/

9.2. Інтернет-сайт створений для організації дистанційного способу продажу ваучерів або

товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при

оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні

замовлення і подальшої оплати квитка) Покупець надає Продавцю свою беззастережну

згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ

«Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-сайті замовлення означає повну згоду

Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов,

відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-сайту для попереднього перегляду інформації, а також

для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-сайт використовує

інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення

повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Положення щодо організаторів:

Організатором і виконавцем являється ФОП ФОП Томіна Катерина Андріївна

Контактні дані:

тел. +38 093-774-99-90,

Email: info.vibronica@gmail.com

Адреса: м.Київ, вул Оленівська 16, оф 51